Fix It Device

How To Fix Device And Selling Case and Other Accessories

ช่องโหว่ของ iOS อาจถูกขายในราคาสูงถึง 2.5 แสนดอลลาร์

on 27/03/2012

Forbes อ้างว่ามีความเป็นไปได้สูงที่รัฐบาลสหรัฐจะยอมจ่ายเป็นจำนวนเงินถึง 2.5 แสนดอลลาร์เพื่อซื้อข้อมูลเกี่ยวกับช่องโหว่ของ iOS โดยจะซื้อขายกันผ่านคนกลางซึ่งเชื่อมระหว่างผู้ค้นพบช่องโหว่และผู้ซื้อ ซึ่งการซื้อขายช่องโหว่ในลักษณะนี้จะพบได้ในงานชุมนุมของเหล่าแฮ็กเกอร์หรือการแข่งขันเจาะระบบของแฮ็กเกอร์ เช่น Pwn2Own แน่นอนว่าช่องโหว่เหล่านั้นยังไม่ถูกตรวจพบโดยฝ่ายผู้ผลิตซอฟต์แวร์

โดย Forbes ยังอ้างถึงราคาของช่องโหว่ในซอฟต์แวร์อื่นๆ อีก เช่น Adobe Reader (3 หมื่นดอลลาร์), Google Chrome (2 แสนดอลลาร์) เป็นต้น โดยช่องโหว่ของ iOS เป็นช่องโหว่ที่มีราคาสูงที่สุดในการซื้อขายคือประมาณ 2.5 แสนดอลลาร์

ที่มา – Forbes via Hack in the Box


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: