Fix It Device

How To Fix Device And Selling Case and Other Accessories

ผลสำรวจพบผู้ใช้ Siri นิยมใช้งานแค่เรื่องพื้นฐาน

on 27/03/2012
All About Siri, Your iPhone's New Assistant

บริษัทที่ปรึกษา Parks Associates ได้ทำการสำรวจผู้ใช้ iPhone 4S จำนวน 482 คน ว่าด้วยพฤติกรรมการใช้งาน Siri พบว่า 87% ของผู้มี iPhone 4S ใช้งาน Siri อยู่บ้างอย่างน้อยเดือนละครั้ง โดยพบว่าผู้ที่ใช้ Siri ส่วนใหญ่มักใช้งานในเรื่องพื้นฐานของโทรศัพท์ คือสั่งให้โทรออกหรือส่งข้อความ

ผลสำรวจยังพบว่าผู้ใช้ Siri มากกว่า 30% ไม่เคยใช้งาน Siri ในเรื่องที่ซับซ้อนขึ้นอย่างเขียนตารางนัดหมายหรือเปิดเพลง เมื่อถามต่อไปว่า Siri มีข้อเสียอย่างไรและเหตุใดจึงไม่ใช้ คำตอบส่วนใหญ่คือ Siri มักฟังสำเนียงผู้ใช้ไม่ออก หรือมีเวลาตอบสนองนานเกินไป อย่างไรก็ตามผู้ใช้งาน 55% สรุปว่าพอใจกับ Siri มาก มีเพียง 9% ที่ไม่พอใจ

อีกประเด็นที่น่าสนใจในการสำรวจคือถ้ามี Siri บนโทรทัศน์จะสนใจหรือไม่ โดย 37% บอกว่าน่าสนใจมาก ขณะที่ 20% บอกว่าไม่สนใจเพราะนึกไม่ออกว่า Siri จะแยกเสียงผู้ใช้งานกับเสียงจากโทรทัศน์ได้อย่างไร

คุณๆ ใน Blognone ที่มี iPhone 4S ปัจจุบันยังใช้ Siri กันไหม?

ที่มา: WSJ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: