Fix It Device

How To Fix Device And Selling Case and Other Accessories

ผู้ผลิตแบตเตอรี่เผย “iPad ยิ่งชาร์ตแบตเต็ม 100% แบตยิ่งเสื่อมเร็ว”

on 27/03/2012

กลายเป็นปัญหาใหญ่โตกันเลยทีเดียว กับเรื่องราวของการชาร์ตแบตเตอรี่บน The new iPad (iPad 3) ที่มีผู้สังเกตว่า The new iPad (iPad 3) ยังคงถูกชาร์ตต่อไปอีกประมาณ 1 ชั่วโมง แม้ว่า ตัวเครื่องนั้นจะขึ้นสถานะว่า แบตเตอรี่เต็ม 100% แล้วก็ตาม ซึ่งหลายคนอาจจะมองว่า เป็นเรื่องที่ดี เพราะการชาร์ตแบตเตอรี่แช่ทิ้งไว้นานๆ น่าจะทำให้ The new iPad (iPad 3) เล่นได้นานมากขึ้นกว่าเดิม แต่แท้จริงแล้ว ไม่เป็นเช่นนั้นครับ

เว็บไซต์ Battery University ได้เปิดเผยตาราง การชาร์ตแบตเตอรี่ภายใต้อุณหภูมิต่างๆ พบว่า ถ้าหากแบตเตอรี่อยู่ในสภาวะที่ร้อนจัด ประมาณ 60 องศา และชาร์ตเต็ม 100% จะได้แบตเตอรี่เสื่อมลงถึง 40% และมีอายุอยู่ได้เพียง 3 เดือนเท่านั้น นอกจากนี้ Isidor Buchmann ซีอีโอจากบริษัท Cadex Electronics ผู้ผลิตแบตเตอรี่ ยังได้ออกมายืนยันคำตอบจากตารางนี้อีกว่า “จะดีกว่ามาก ถ้าหากเราไม่ชาร์ตแบตให้เต็ม 100% ยิ่งเราชาร์ตแบตไม่เต็ม 100% มากแค่ไหน แบตเตอรี่จะยิ่งมีอายุการใช้งานยาวนานมากเท่านั้น” 

The new iPad (iPad 3) ได้รับการสังเกตว่า ตัวเครื่องร้อนมากกว่า iPad 2 ขณะใช้งาน ทำให้ตารางนี้ น่าจะเป็นข้อมูลที่สนับสนุนได้ว่า เราไม่ควรชาร์ตแบตเตอรี่ The new iPad (iPad 3) ให้เต็มไปด้วย และเล่นไปด้วยในเวลาเดียวกัน เพราะขณะที่เราใช้งาน ตัวเครื่องจะร้อนมาก และเมื่อแบตเตอรี่เผชิญกับภาวะอุณหภูมิสูงขณะชาร์ต เสี่ยงต่อการทำให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วมากขึ้นนั่นเองครับ

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: