Fix It Device

How To Fix Device And Selling Case and Other Accessories

Line มีผู้ใช้งาน 25 ล้านคนแล้ว ประกาศเป้า 100 ล้านภายในสิ้นปี

on 27/03/2012

Line ออกมาประกาศตัวเลขล่าสุดว่ามีผู้ใช้งานแล้วถึง 25 ล้านคน (เมื่อต้นเดือนมีนาคมมี 20 ล้าน) ซึ่งรวมแล้วใช้เวลาเพียงประมาณ 9 เดือนเท่านั้น โดยผู้ใช้งาน 10 ล้านคนอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

Line กล่าวว่าการเพิ่มโปรแกรมสำหรับบนพีซีและแมคเป็นตัวเร่งอีกทางที่ทำให้มีคนสนใจโหลดแอพนี้มากขึ้น นอกจากนี้เป้าหมายในปี 2012 สำหรับ Line คือการเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานให้ถึง 100 ล้านคน และเพิ่มแพลตฟอร์มอื่นเพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้งานกลุ่มอื่นมากขึ้น

ที่มา: Naver


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: